Podkast: Historier om skam og kropp

I denne episoden av Den skjulte byrden trekker jeg frem noen historier om skam og kropp. Jeg har snakket med 10 personer om hvordan seksuelle overgrep, som de alle var utsatt for som barn, har påvirket deres syn på kropp. Noen av historiene er meget sterke. De forteller om blant annet et negativt selvbilde, å skamme seg ovcer egen kropp, spiseforstyrrelser, selvskading, og å føle seg skitten. De forteller at de alle måtte finne en annen vei å få ut smerten på, de måtte sette egne ord på den skjulte byrden. Dagens episode varer i litt over 16 minutter.

Historier om skam og kropp

Podkast: Bubers’ theory of existential guilt and shame

Buber (ibid) argues that the goal must be to dispel the darkness which surrounds shame (Buber is speaking about guilt here) in spite of the enormous activity going on in one’s conscience. It’s not just a small beam of light that is needed, we need an ocean of light; a complete awakening. This can be done by holding on to new, humbling knowledge that the person one once was, is identical to the person one is now. The goal must be to restore oneself by using one’s capacity to work within historically and biologically given situations. This requires an active devotion to others and to the order of existence which one feels was once violated. To be able to do this one must collect all the energy one can find and defend oneself against the threatening splitting of the self and against self-contradiction. Buber (ibid) argues that one can not do evil with all one’s heart, only good. One does not have to force oneself to do good. When one has found the one’s true self, the good happens automatically.

Bubers’ theory of existential guilt and shame

Podkast: Kampen om anerkjennelse

Kampen om anerkjennelse, inspirert av boken med samme navn og skrevet av Axel Honneth (1996), tar for seg tre former for anerkjennelse: kjærlighet, respekt for borgernes rettigheter i praksis og sosial verdsettelse. Til disse tre formene for anerkjennelse er det tilsvarende tre former for krenkelser: kroppslige krenkelser, nektelse av rettigheter og nedverdigelse av levemåter. Denne episoden av Den skjulte byrden, tar for seg hvordan anerkjennelse formidles via moralsk motiverte konflikter og kamp på individ, gruppe og samfunnsnivå. Selv om anerkjennelse er det etiske grunnlaget for alt hjelpearbeid, må vi må likevel aldri støtte et anerkjennelseskrav som medfører en krenkelse av et annet menneskets etiske autonomi, dvs maktmisbruk, vold eller overgrep. Dagens podkast varer i litt under 19 minutter.

Kampen om anerkjennelse

Podkast: Jobbe med skyld

Personer utsatt for vold og overgrep vil ofte fortelle o, maktesløshet, isolasjon, skam og skyldfølelse og mangel på selvrespekt. Denne episoden av den skjulte byrden handler om det å jobbe med den utsattes urimelige skyldfølelse. Episoden varer i underkant av seks minutter.

Å jobbe med skyld

Podkast: Å jobbe med skam

Å møte andre mennesker preget av skam krever at hjelperen er forberedt på å møte den andres smerte og fortellinger om å ikke bli møtt av andre mennesker, om å ikke være elsket, eller andre former for krenkelser. Det krever at du som hjelper kjenner din egen skam. Og det handler om å gi den andre mange nye og gode livserfaringer for å forsterke et positivt selvbilde. I dagens epsiode av den skjulte byrden, drøfter jeg disse og andre forhold som er viktig å kjenne til for å jobbe med skam. Opptaket varer i 11 minutter.

Å jobbe med skam

Podkast: Skyld og skam

Hva er skyld og skam? Hvorfor er de så viktige følelser i våre liv? Hvorfor føler vi skyld og skam og hvorfor påfører vi andre disse følelsene? Hva med tilgivelse? Må vi tilgi personer som har påført oss grove krenkelser i form av vold og overgrep? Disse og flere spørsmål drøfter jeg i denne episoden av podkasten Den skjulte byrden. Opptaket varer i litt over 10 minutter.

Skyld og skam

Podkast: Skammens betydning for barns utvikling

Småbarn opplever skam når foreldre ikke er bekreftende i deres respons til barnets behov for trygghet, og dermed skapes en økt trussel mot at den mellommenneskelige broen mellom dem trues. Enhver situasjon som skader den mellommenneskelige broen, som binder sammen barnet (også spebarn) og foreldre (eller andre signifikante andre), vil kunne aktivere skam. Denne episoden, om skammens betydning for barnets utvikling, og som varer i 7 minutter, tar for seg viktigheten av å møte barnets behov for kjærlighet, nærhet og en trygg relasjonn til betyningsfulle andre, og hva som skjer når barnet i stedet opplever avvisning.

Skammens betydning for barns utvikling